مشخصات فردی

لطفا مشخصات و اطلاعات شناسنامه ای خود را با دقت وارد نمایید.

اطلاعات تحصیلی

لطفا اطلاعات تحصیلی مورد نیاز را وارد نمایید

اطلاعات تماس

لطفا اطلاعات تماس خود را با دقت وارد نمایید در صورت نداشتن تلفن همراه بازیکن شماره تلفن پدر یا مادر را مجددا وارد نمایید.

اطلاعات ورزشی

در صورت نداشتن بیمه ورزشی لطفا از سایت بیمه ورزشی ابتدا به دریافت شماره بیمه ورزشی اقدام نمایید.

انتخاب شعبه

شعبه ای که میخواد در آن تمرین کنید را انتخاب نمایید